הודעות ועדכונים

מור"ק - מתנדבים לפעילות בארכיון צה"ל

לשם איסוף תיעוד צבאי אודות פעילות סיירת חרוב ) 1966-74 ( מתבקשים מתנדבים מקרב יוצאי סיירת חרוב לפעילות איתור
בארכיון צה"ל.
לפעילות זו נדרש ידע בסיסי בהפעלת מחשב והכוונת המשתמש מבוצעת בארכיון עצמו, הממוקם בתל השומר.
על בסיס מסמכי הארכיון ובשיתוף לוחמים ומפקדים מתקופת השירות בסיירת, נערוך תחקירים חוזרים לפעילויות השונות –
ובהמשך לכך נכין כתבות שתוטמענה באתר העמותה )ראו באתר מספר אירועים שהוטמעו כבר בשיטה זו(.

למענה לפנייה זו:

• דוור באמצעות אתר העמותה
או
• shisr1@sitalint.com
או
• באמצעות WA אל 050-5271186