מטרות העמותה

מטרות העמותה

  • טיפוח ושמירת מורשת הקרב וגאוות היחידה בקרב בוגרי הסיירת, בני משפחותיהם ואחרים. 
  • המשך הנצחת חללי יחידת סיירת חרוב. 
  • עזרה לחברי העמותה ולמשפחותיהם וכן למשפחות החללים. 
  • ארגון מפגשים וכינוסים, תחרויות ספורט ותרבות ופעילויות אחרות אשר יתרמו ליצירה ו/או שמירת קשרים בין יוצאי הסיירת (אתר אינטרנט, הוצאת ספר "סיירת חרוב" וכיוצ"ב)
  • שמירת הקשר עם יחידות צה"ל השונות.
  • ניהול והשתתפות באירועים שונים לשם יצירת קרן כספית, לרבות איסוף, גבייה וקבלת תשלומים ותרומות, אשר ישמשו את העמותה לצורך מילוי מטרותיה.
  • הבטחת ערכם של כספי העמותה בצורה שתמצא ההנהלה לנכון (בצורה סולידית ושמרנית) העמותה תייצג את החברים בה כלפי רשויות, מוסדות, תאגידים וגופים אחרים בנושאי מטרות העמותה בלבד.
  • נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה כמפורט בסעיף זה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.